Imas International Magyarország Kft.

hu | en

adatvédelem (gdpr)

Mi az a GDPR?

A GDPR (General Data Protection Regulation), azaz az AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a személyes adatok védelméről 2018 májusától lépett életbe az EURÓPAI UNIÓ tagállamaiban, így Magyarországon is.

A rendelet a személyes adatok védelmében született. Személyes adat gyakorlatilag bármely olyan adat, amely alapján egy ember közvetlenül vagy közvetve azonosítható, felismerhető. Ilyen a név, telefonszám, email cím, stb.

Miért nem „veszélyes”, ha válaszol a kérdőívünkre és megadja adatait a kérdező- biztosunknak?

Azért, mert az IMAS International Magyarország Kft. mindig
betartja a hatályos jogszabályokat,
csak a megkérdezettek beleegyező nyilatkozata után kezeli azok személyes adatait,
a kérdezés során nyert adatokat szigorúan bizalmasan kezeli
megtartja a válaszadók anonimitását,
minden egyes nyilatkozatban felsorolja, hogy milyen személyes adatok meddig és milyen célból kerülnek kezelésre,
összesítve kezeli a kérdőívre adott válaszokat, azok semmilyen módon nem beazonosíthatóak, nem köthetők az egyénhez.
Kérdezőbiztosaink minden megkérdezettnél otthagynak egy, az adott kutatásra vonatkozó ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓT, amely minden fontos információt tartalmaz.
Ha bármilyen kérdése lenne, kérjük forduljon hozzánk bizalommal!
Ezúton is köszönjük eddigi válaszadóink bizalmát és azt, hogy válaszukkal hozzájárultak kutatásaink sikeréhez. KÖSZÖNJÜK!

Adatkezelési tájékoztató

piac- és közvélemény-kutatás keretében történő adatkezelésről

1. Az adatkezelő
Az érintettek személyes adatait az IMAS INTERNATIONAL Magyarország Piac-Média és Közvéleménykutató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Adatkezelő) kezeli. Az Adatkezelő adatai és elérhetőségei:
Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 78.
Cégjegyzékszám: 01-09-266891
Adószám: 10872088-2-41
Telefonszám: +36 70 388 8383
E-mail: imashun@imas.hu
Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely piac- és közvéleménykutatással foglalkozik (a továbbiakban együttesen kutatás).
Az Adatkezelő üzemelteti a www.imas.hu címen elérhető weboldalt.
A jelen tájékoztató hatálya az Adatkezelő kutatási tevékenységére terjed ki.

2. Az adatkezelő tevékenysége, és az vonatkozó jogszabályok
Az Adatkezelő a tevékenységét az Európai Unió és Magyarország jogszabályai hatálya alatt végzi. Az adatkezelésre elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete vonatkozik (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; továbbiakban: „GDPR”). Az Adatkezelő kutatásai tekintetében emellett irányadó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (továbbiakban: „Kkt.”), valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (továbbiakban: „Eht.”).
Az adatkezelő Magyarország területén végez kutatásokat, amely során természetes személy érintetteket keres meg, és a jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli az érintettek személyes adatait.

3. Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő adatkezelésének célja kutatás, kutatási adatbázis építése. Ezen belül az adatkezelés célja:
-    Az érintettek megkeresése, kapcsolatfelvétel;
-    Érintettek bevonása a kutatásba;
-    Kutatáshoz felhasználható adatállomány létrehozása;
-    Az egyes kutatások célcsoportjainak összeállítása, a kutatások tervezése;
-    Kutatás tervezése, bonyolítása, értékelése;
-    Az érintettek megkeresése, kutatásba való bevonása;
-    A kutatás eredményeinek, az adatok pontosságának ellenőrzése;
-    Ajándék esetén az adókötelezettség teljesítése.

4. Az adatkezelés jogalapja
Az érintett hozzájárulása
Az adatkezelés jogalapja elsősorban az érintett hozzájárulása. Az Adatkezelő az érintettek adatait elsősorban az érintett adatszolgáltatása alapján, az érintett hozzájárulása alapján kezeli. A hozzájárulás önkéntes, az érintett a hozzájárulását adatai megadásával, az adatkezelésről szóló tájékoztató elfogadásával adja meg. Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben az Adatkezelő az adatokat harmadik személytől kapja (pl. érintett munkáltatója, üzleti partnere) a hozzájárulást az érintett az adatokat átadó félnek adja meg, ebben az esetben a hozzájárulás megfelelőségéért az adatokat átadó fél felel.
Az érintett hozzájárulása minden esetben az adatkezelésről szóló tájékoztatáson alapul, az Adatkezelő az adatokat minden esetben a tájékoztatás szerint kezeli.
Törvény felhatalmazása
Az Adatkezelő jogosult a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat kezelni a Kkt. és az Eht. alapján. Az Adatkezelő ezen forrásokból személyes adatokat csak ritka esetben, egyszeri kapcsolatfelvétel céljából vesz át, és az adatok forrásáról az érintettet a megkeresés során tájékoztatja.

5. A kezelt adatok köre
Az Adatkezelő eltérő adatkört kezel az egyes adatkezelések során, az alábbi 9. pontban meghatározottak szerint. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok az alábbiak:
a. Kapcsolatfelvételhez szükséges adatok: Amennyiben az Adatkezelő az érintettel közvetlenül veszi fel a kapcsolatot, kezeli a kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat. A kapcsolatfelvétel érdekében az Adatkezelő az érintett nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét kezeli.
Az adatok kezelése a fenti 3. pontban meghatározott célokból történik.
Az adatkezelési időtartama: az Adatkezelő törli az adatokat, ha az érintett azt kéri, az adatkezelés célja megvalósult (pl. adott kutatás lezárult), az érintett hozzájárulásában meghatározott időtartam lejárt, vagy megállapítható, hogy a jövőben az érintett megkeresése, az adatok felhasználása nem szükséges.
b. Az érintett kutatási célból fontos jellemzői: Az Adatkezelő a kutatási tervek, célcsoportok meghatározása, a válaszok elemzése érdekében kezeli azon személyes adatokat, amelyek fontosak az egyes érintettek csoportba sorolásához, a kutatási célcsoport létrehozásához, a válaszok értékeléséhez. A kezelt adatok: nem, életkor, egyes demográfiai, gazdasági jellemzők (pl. családi állapot, iskolai végzettség, foglalkozás, háztartás mérete, vállalkozás árbevétele).
Az adatkezelés célja a kutatáshoz felhasználható adatállomány létrehozása, az egyes kutatások célcsoportjainak összeállítása, a kutatás tervezése, bonyolítása, értékelése, érintettek megkeresése, kutatásba való bevonása.
Az adatkezelési időtartama: az Adatkezelő törli az adatokat, ha az érintett azt kéri, az adatkezelés célja megvalósult (pl. adott kutatás lezárult), az érintett hozzájárulásában meghatározott időtartam lejárt, vagy megállapítható, hogy a jövőben az érintett megkeresése, az adatok felhasználása nem szükséges.
c. A kutatások során megadott adatok: Az Adatkezelő kutatásai eltérő célokra, eltérő tényezők mérésére, értékelésére vonatkozhatnak, így nem lehet előre meghatározni, hogy pontosan milyen kérdések alapján milyen személyes adatok kerülhetnek az Adatkezelőhöz az egyes kutatások során. Így a rögzített és kezelt adatok vonatkozhatnak az érintettek végzettségére, életmódjára, foglalkozására, egzisztenciális helyzetére, véleményére (termékekről, cégekről, társadalmi-politikai kérdésekről). Az érintett számára a kutatás során minden esetben egyértelmű, hogy mely adatok kezelésére kerül sor.
Az adatkezelés célja a kutatás tervezése, bonyolítása, értékelése, a kutatás eredményeinek ellenőrzése, kontroll.
Az adatkezelési időtartama: az Adatkezelő a kutatás lezárultával, de legkésőbb a kapcsolatfelvételt követő három hónapon belül megszünteti annak lehetőségét, hogy a kutatási adatok összekapcsolhatók legyenek az érintettekkel, így ezt követően a kutatási adatok már nem minősülnek személyes adatoknak. Ezt megelőzően is törli az Adatkezelő az adatokat, ha az érintett azt kéri.
d. Az érintett nyilatkozatai: Az Adatkezelő kezeli az érintett nyilatkozatait, elsősorban a hozzájáruló és az adatkezelést megtiltó nyilatkozatát.
Az adatkezelés célja az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.
Az Adatkezelő törli az adatokat, ha az érintett azt kéri, vagy az adatkezelés célja megszűnt.
e. Hang- és képfelvétel: A személyes részvétellel történő felmérések esetén, amennyiben az érintett ahhoz hozzájárul, az Adatkezelő kezeli a kutatási eseményről készült kép- és hangfelvételt.
Az adatkezelés célja a kutatás tervezése, bonyolítása, értékelése, a kutatás eredményeinek ellenőrzése.
Az adatkezelési időtartama: az Adatkezelő törli az adatokat, ha az érintett azt kéri, az adatkezelés célja megvalósult (pl. adott kutatás lezárult), az érintett hozzájárulásában meghatározott időtartam lejárt.
f. Rögzített telefonbeszélgetés: Az Adatkezelő a telefonhívásokat fő szabályként nem rögzíti. Amennyiben sor kerül a hívás rögzítésére, erről az érintettet az Adatkezelő a hívás elején tájékoztatja.
Az adatkezelés célja a kutatás tervezése, bonyolítása, értékelése, a kutatás eredményeinek ellenőrzése.
Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt; az adatkezelés maximális időtartama egy hónap.

6. Különleges adatok kezelése
Az egyes kutatások esetén előfordulhat, hogy az adott kutatás olyan kérdések vizsgálatára, értékelésére irányul, amelyek szükségessé teszik az érintettek különleges személyes adatainak kezelését. Ilyen adatok lehetnek a politikai véleményre, pártállásra vonatkozó adatok, világnézeti meggyőződésre vonatkozó adatok, életmóddal, egészségi állapottal kapcsolódó adatok.
Az Adatkezelő a kutatásokhoz felhasznált kérdőívek összeállítása során törekszik arra, hogy különleges adat kezelésre csak kivételesen kerülhessen sor, abban az esetben, ha a kutatás céljának eléréséhez az elengedhetetlen. A különleges adatokra vonatkozó kérdések minden esetben egyértelműek, és azokra az érintett a válaszadást megtagadhatja.
Különleges adatokat is tartalmazó kutatások esetén az Adatkezelő fokozottan ügyel az adatbiztonság követelményeinek érvényesülésére, arra, hogy az adatok elkülönítése (lásd alább, 7. pont) mielőbb megtörténjen, és mielőbb sor kerülhessen az adatok és az érintettek közötti kapcsolatfelvétel lehetőségnek megszüntetésére (törlés, lásd alább, 7. pont).

7. Adatok elkülönítése, törlése a kutatások során
Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelése a lehető legszűkebb körben történjen, így a személyazonosításra alkalmas adatokat elkülöníti a kutatás során keletkezett egyéb adatoktól, és azokat a lehető legrövidebb időn belül törli. Az adatkezelő az elkülönítést és az anonimizálást kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulása alapján, indokolt esetben mellőzi.
a. Elkülönítés: Az egyes kutatásokat az Adatkezelő úgy alakítja ki, hogy különböző adatállományban kerülnek rögzítésre az érintett személyazonosításra alkalmas adatai (amelyek elsősorban a kapcsolatfelvételhez használt adatok), és a kérdésekre adott válaszok, kérdőívek, amelyek önmagukban konkrét természetes személlyel nem hozhatók kapcsolatba. Az Adatkezelő biztosítja, hogy az adatok felvételét követően haladéktalanul sor kerüljön a személyes adatok, és a kutatás során keletkezett egyéb adatok elkülönítésére. A kutatás értékelése, kérdőívek, válaszok feldolgozása során az egyes munkatársak csak a válaszokhoz (kérdőívekhez) férnek hozzá, a személyes adatokhoz nem. Az egyes válaszok (kérdőívek) összekapcsolása természetes személlyel kód alapján lehetséges, kizárólag abban az esetben, ha az adott kutatás során szükségessé válik a válaszok utánkövetése, ellenőrzése. A személyes adatokhoz kizárólag indokolt esetben férhetnek hozzá az Adatkezelő erre feljogosított munkatársai.
b. Törlés (anonimizálás): Az Adatkezelő, az adatkezelés célhoz kötöttségének elvével összhangban, törekszik arra, hogy az érintettet a lehető legrövidebb ideig lehessen azonosítani, és a személyes adatai törlésre kerüljenek. Amennyiben a kutatás lezárult, vagy a kutatás folytatásához nem szükséges az érintett megkeresése (pl. ellenőrzési célból), vagy a kérdőív kitöltése óta három hónap eltelt, az Adatkezelő a személyazonosításra alkalmas adatok és a kutatási adatok összekapcsolását véglegesen, helyre nem állítható módon megszünteti. Ezt követően az érintett személyes adatai és a kutatási adatok (válaszok, kérdőívek, demográfiai jellemzők) semmilyen módon nem hozhatók egymással kapcsolatba, vagyis nem állapítható meg, hogy az érintett mely kutatásban vett részt, és milyen válaszokat adott.
Amennyiben az adott kutatás hosszú távú (9.1. pont), és lényeges annak nyomon követése, hogy az eltérő időpontban végzett megkeresések során hogyan alakulnak a válaszok, az Adatkezelő az adatokat nem törli, ugyanakkor a személyes adatok és a kutatási adatok összekapcsolására kizárólag a kutatás bonyolítása, értékelése érdekében kerül sor. Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett kifejezett, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása, amely bármikor visszavonható.
Amennyiben az érintett hozzájárulása kizárólag az adott kutatásban való részvételre vonatkozott, az Adatkezelő a személyes adatokat véglegesen törli.

8. Az adatok felvétele, a kutatásokban való részvétel önkéntessége
Az Adatkezelő a személyes adatokat elsősorban az érintettől veszi fel, vagyis a kapcsolatfelvételt követően az érintett maga dönt arról, hogy megadja-e személyes adatait, vagy sem. Amennyiben igen, az Adatkezelő ezen adatokat használja a kutatás során. Emellett az Adatkezelő egyes kutatásokhoz vesz át adatot a kutatás megrendelőjétől (amely esetben az adatot átadó felelős azért, hogy az adatátadás jogszerűen történjen), vagy nyilvános adatállományból. Nyilvános adatállományból az Adatkezelő kizárólag a kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat veszi át. Az adatok forrásáról az Adatkezelő az érintettet minden esetben tájékoztatja.
Az Adatkezelő valamennyi kutatásában a részvétel minden esetben önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapul. Az érintett szabadon dönthet arról, hogy a kutatásban részt vesz-e, vagy sem, és döntését a későbbiekben is bármikor megváltoztathatja, vagyis kérheti az átadott személyes adatait törlését. Az érintettet a hozzájárulás megtagadása, visszavonása esetén semmilyen hátrány nem éri.
Az érintett hozzájárulása (kutatásban való önkéntes részvétele) hiányában az Adatkezelő az érintett adatait a kutatás során nem használja fel semmilyen módon.
Az érintett bármikor, indokolás nélkül kérheti, hogy az Adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.

9. Az egyes adatkezelések

9.1. Adatkezelés kutatás során
Kapcsolatfelvétel: Az Adatkezelő az érintetteket vagy a saját munkavállalói, vagy alvállalkozói útján keresi meg, az egyes kapcsolatfelvételi csatornákat és módokat a jelen 9. pont alábbi alpontjai részletezik. A megkeresés során az Adatkezelő képviseletében eljáró személy („kérdező”) minden esetben tájékoztatja az érintettet az Adatkezelő személyéről, a megkeresés céljáról.
Kérdőívek kitöltése: A részvétel minden esetben önkéntes, a kérdőív kitöltésére kizárólag az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A kérdező az érintettet tájékoztatja az adatkezelésről, és az érintett önként döntheti el, hogy részt vesz-e a kutatásban. A kérdező a kérdőíveket az érintett válaszai alapján papíron vagy informatikai eszközön (tablet) tölti ki.
Amennyiben az adott kutatás során lényeges a válaszadók személye, a kérdező a személyes adatokat (név, elérhetőség) külön adatlapon rögzíti, amely a kérdőívvel egy azonosító útján kapcsolható össze. Az azonosíthatóság célja a kutatás ellenőrzése, ennek során az érintett megkeresése abból a célból, hogy kideríthető legyen, valóban ő válaszolt-e a kérdésekre. Az azonosíthatóságot Az Adatkezelő megszünteti, amennyiben arra már nincs szükség. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az azonosíthatóság a lehető legrövidebb ideig álljon fenn.
Papíralapú kitöltés esetén a kérdező a kérdőívet és az adatlapot visszaküldi az Adatkezelő részére. Elektronikus kitöltés esetén az adatok elektronikus úton (internetes adatátvitellel) kerülnek az Adatkezelőhöz. Az Adatkezelő a személyes adatokat a kérdésektől elkülönítetten kezeli, azokhoz csak az Adatkezelő az arra feljogosított munkatársai férhetnek hozzá, amennyiben a kutatás céljából szükséges. A kérdőíveket feldolgozó személyek a címkártyához nem férnek hozzá.
Ellenőrzés: Az Adatkezelő az egyes kutatások kérdőíveinek feldolgozása során végez ellenőrzést. Az ellenőrzés annak vizsgálatára irányul, hogy a kérdőíveken szereplő válaszok valósak, azok valóban a megadott személytől származnak, és a kérdező a jogszabályoknak megfelelően járt el. Az ellenőrzés során az Adatkezelő ellenőrzést végző munkatársa felhívja az érintettet, és kérdést tesz fel neki a kérdőív kitöltéséről, a kérdező eljárásáról. Az érintett a válaszadást megtagadhatja.
Adattörlés: Az Adatkezelő törli a személyes adatokat, mennyiben a kutatás ellenőrzési periódusa lejárt, de legkésőbb a kérdőív kitöltését követő három hónap elteltével. Amennyiben az érintett hozzájárult ahhoz, hogy őt az Adatkezelő a későbbiekben megkeresse, vagy az adatokat az Adatkezelő harmadik személytől, nyilvános adatállományból veszi át (lásd alább, 9.3., 9.5. pontok) az Adatkezelő a személyes adatokat nem törli, ugyanakkor megszünteti annak lehetőségét, hogy a személyes adatok a kérdőívekkel, a kérdésekre adott válaszokkal összekapcsolhatók legyenek.
Hosszú távú kutatás: Az Adatkezelő végez olyan, hosszabb távú kutatást, amely során eltérő időpontban többször megkeresi az érintettet. Az ilyen kutatások lényeges eleme annak vizsgálata, hogy miként alakul az érintett véleménye, álláspontja, így lényeges annak nyomon követése, hogy az eltérő időpontban végzett megkeresések során hogyan alakulnak a válaszok. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes és kutatási adatokat elkülöníti, de azokat nem törli, és az újabb adatfelvétel során a keletkezett újabb kutatási adatokat összekapcsolja a korábbi kutatási adatokkal, így vizsgálva azok alakulását. Az összekapcsolás minden esetben ideiglenes, arra kizárólag a kutatás bonyolítása, értékelése érdekében kerül sor. Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett kifejezett, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása, amely bármikor visszavonható.
Az Adatkezelő a kutatások során a fenti 7. pontban írtak szerint jár el.

9.2. Kapcsolatfelvétel véletlen számgenerálás útján
A véletlen számgenerálás lényege, hogy a felhívásra kerülő telefonszámokat egy informatikai program véletlenszerűen hozza létre, így a hívás kezdetén nem ismert, hogy az adott számon ki érhető el, annak ki az előfizetője. Véletlen számgenerálás esetén a hívás létrejöttekor az érintett minden esetben tájékoztatást kap a megkereső személyéről és a kutatás tényéről, az érintett szabadon dönt arról, hogy részt vesz-e a kutatásban, vagy sem. Így az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntesen hozzájárulása. Amennyiben az érintett a kutatásban nem vesz részt, az Adatkezelő semmilyen adatot nem rögzít. Amennyiben az érintett megadja adatait, azokat az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli, attól függően, hogy az érintett hozzájárulása mire vonatkozott (kizárólag az adott kutatásban való részvétel, későbbi megkeresés lehetősége).
Az Adatkezelő a telefonhívásokat fő szabályként nem rögzíti. Amennyiben a hívások rögzítésére valamely kutatás során az adott kutatás jellegéből fakadóan sor kerül, erről a tényről, és az adatkezelés időtartamáról az Adatkezelő az érintettet a hívás elején tájékoztatja.
Az adatkezelés célja a kutatás tervezése, bonyolítása, értékelése, a kutatás eredményeinek ellenőrzése.
Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt; az adatkezelés maximális időtartama egy hónap.
Amennyiben az érintett kéri, hogy őt az Adatkezelő a jövőben ne keresse meg, az Adatkezelő a telefonszámot – egyéb személyes adatok nélkül – rögzíti egy külön listában („tilalmi lista”). A hívásokat kezelő szoftver a számgenerálás után, a hívások indítása előtt ellenőrzi, hogy az adott szám szerepel-e a tilalmi listán, és ha igen, a hívás indítására nem kerül sor. A tilalmi lista kezelése, az ellenőrzés automatikusan, emberi beavatkozás nélkül történik.

9.3. Kapcsolatfelvétel harmadik személytől kapott adatok felhasználásával
Egyes kutatások során az Adatkezelő a kutatást megrendelő ügyféltől veszi át a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat, illetve az egyéb, kutatással kapcsolatos adatokat (5.a., 5.b. pont). Az adatok átadásáért ebben az esetben az adatokat átadó fél felel, aki az adatok átadását megelőzően köteles az érintett hozzájárulását beszerezni.
Az Adatkezelő kizárólag azon adatokat kezeli, amelyeket neki a kutatás megrendelője átad. Ezt követően az Adatkezelő a kapott adatok alapján megkeresi az érintetteket, tájékoztatja őket a kutatásról. A kutatás a megkeresés után a fenti 9.1. pontban írtak szerint zajlik.

9.4. Kapcsolatfelvétel személyes megkeresés útján
A kapcsolatfelvételre sor kerülhet közterületen, nyilvános magánterületen, ebben az esetben a kérdező az ott tartózkodó személyeket személyesen szólítja meg, és kéri fel a kutatásban való részvételre. A kapcsolatfelvétel emellett történhet olyan címlista alapján is, amely nem tartalmazza az érintett személyazonosító adatait, ebben az esetben a kérdező az adott címen lakó természetes személyeket kéri fel a kutatásban való részvételre. Amennyiben az érintett a kutatásban részt vesz, a folyamat a fenti 9.1. pontban írtak szerint történik.

9.5. Kapcsolatfelvétel nyilvános adatbázis felhasználásával
A kapcsolatfelvétel történhet olyan nyilvános adatbázis alapján, amelynek nyilvánosságra hozatala jogszerűen történik. Ebben az esetben az Adatkezelő a kapcsolatfelvételhez szükséges adatot a nyilvános adatbázisból veszi át, amennyiben az adatok átvétele és az érintett megkeresése nem jogellenes.
Az Adatkezelő által felhasznált nyilvános adatbázis gazdasági társaságok nyilvános adatait (ideértve a vezető tisztségviselők adatait) tartalmazza.

9.6. Fókuszcsoport
A fókuszcsoport olyan kutatási mód, amelynek során személyesen vagy online megjelenő érintettek közvetlenül a moderátornak mondják el véleményüket egy irányított beszélgetés során. A fókuszcsoportban egyszerre több érintett vesz részt, akik mind a moderátorral, mind egymással kommunikálnak. A fókuszcsoporton a részvétel önkéntes, a résztvevőket az Adatkezelő munkatársa vagy megbízottja gyűjti (ismerősi körben, nyilvános felhívás útján utcai megszólítás útján), emellett a részvételre meghívás történhet az Adatkezelő saját adatállományának felhasználásával is. Amennyiben az érintett a fókuszcsoporton részt vesz, tájékoztatást kap a kutatás céljáról, a fókuszcsoportos interjú menetéről. A fókuszcsoportos interjút az Adatkezelő hang- és képfelvétel útján rögzíti. A rögzített felvételeket Az Adatkezelőt feldolgozza. A rögzített felvételeket az Adatkezelő a feldolgozást követően, legkésőbb hat hónapon belül törli.

9.7. Online kutatás
Az Adatkezelő egyes esetekben bonyolít kutatást a weboldalán, vagy a kutatás megrendelője számára az adott kutatásra létrehozott weboldalon. A részvétel lehet nyílt (vagyis bárki regisztrálhat), vagy meghíváson alapuló, ebben az esetben az Adatkezelő e-mail útján hívja meg az érintetteket a részvételre. A megkereséshez használt e-mail cím származhat a kutatás megrendelőjétől (9.3. pont), nyilvános adatbázisból (9.5. pont), vagy az Adatkezelő saját adatállományából (9.8. pont).
A regisztráció minden esetben önkéntes, a regisztráció, a kutatásban való részvétel elmaradása az érintett számára semmilyen hátrányt nem okoz. Amennyiben az érintett regisztrál, és megadja az adatait, azokat az adatkezelő kezeli a fenti 9.1. pontban írtak szerint.

9.8. Adatállomány-építés
Az Adatkezelő kutatások céljából saját adatállományt hoz létre. Az Adatállományban kizárólag olyan érintettek személyes adatai szerepelnek, akik ahhoz hozzájárultak. A hozzájárulást az Adatkezelő, vagy a képviseletében eljáró személy az érintett megkeresése során (fenti 9.2-9.8. pontok) kéri. Amennyiben az érintett a hozzájárulást megadja, az Adatkezelő az adatállományban rögzíti az érintett által megadott adatokat. Az adatok kapcsolatfelvételhez szükséges adatok, és egyéb, a kutatások szempontjából fontos jellemzők (5.a. és 5.b. pontok).
Az adatokat az Adatkezelő kizárólag a kutatási célú kapcsolatfelvételre használja, ezt követően a kutatás a fenti 9.1. pontban írtak szerint történik.
Az Adatkezelő külön adatállományt épít a fentiek szerint, amelyben mezőgazdasági területen tevékenykedő gazdálkodók (vállalkozók, cégek) adatai szerepelnek.

10. Adattovábbítás
Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.
A kutatás megrendelője részére az Adatkezelő a kutatási adatokat személyazonosításra alkalmatlan formában továbbítja, vagyis a megrendelő nem szerez tudomást az egyes válaszadók személyéről. Ettől eltérően személyes adatok, vagy személyhez rendelt (rendelhető) válaszok továbbítására kizárólag akkor kerül sor, ha az érintett ahhoz egyértelműen hozzájárult.

11. Adatfeldolgozás
Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.
Az Adatkezelő által megbízott kérdezők adatfeldolgozók, akik a rögzített adatokat az Adatkezelő részére adják át.

12. Adatbiztonság, hozzáférés az adatokhoz
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság követelményének érvényesülését biztosítják. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az Adatkezelő érdekkörében eljáró valamennyi személy kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, amely kezelése szükséges a megnevezett személy munkakörének ellátáshoz. A megnevezett személyek az adatokat kötelesek bizalmasan kezelni.
Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
-    A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
-    Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
-    Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
-    Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).
Az Adatkezelő a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.
A munkavállalók, megbízottak, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni és védeni.

13. Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a törlésre vonatkozó szabályok kialakításával és betartásával biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésének időtartama ne haladja meg a szükséges és jogszerű mértéket. Az adatok törlésére az alábbi esetekben kerül sor:
a.    A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, és az adat kezelését jogszabály nem teszi kötelezővé, az adatot az Adatkezelő törli. Így különösen törli az Adatkezelő a személyes adatokat, ha az adatok kezelése meghatározott kutatásra szól, és kutatás befejeződött.
b.    Az érintett a hozzájárulását visszavonja. Amennyiben az érintett a hozzájárulását visszavonja, vagy az adatok törlését érintett kéri, az Adatkezelő az adatokat minden esetben törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha azt jogszabály, vagy hatósági rendelkezés tiltja.
c.    Bizonyossá válik, hogy az adatok kezelése jogellenes. Amennyiben az adat kezelése jogellenes, azt az Adatkezelő minden esetben törli, mihelyt a jogellenes adatkezelés ténye nyilvánvalóvá válik.
d.    Az adatok törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Ha a törlés jogszabály alapján kötelező, vagy azt bíróság vagy Hatóság rendelte el, és a rendelkezés jogerős, az Adatkezelő az adatokat törli.

14. Adatvédelmi incidensek kezelése
Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, az adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel együtt. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve), az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

15. Az érintettek jogai
Tájékoztatás (hozzáférés). Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatainak kezeléséről tájékoztatást kapjon. Az Adatkezelő az érintettet az adatok felvételekor tájékoztatja az adatkezelésről, emellett a jelen tájékoztató bármikor elérhető az érintett számára. Az érintett az adatkezelés folyamán bármikor teljes körű tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az adatok másolatát bocsássa a rendelkezésére.
Helyesbítés. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő a rá vonatkozó pontatlan adatokat helyesbítse, a hiányos adatot kiegészítse.
Törlés, hozzájárulás visszavonása. Az érintett bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, kérheti az adatai törlését. Az Adatkezelő a törlést csak akkor tagadja meg, amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Korlátozás. Az érintettnek jogában áll az adatkezelés korlátozását kérni, az alábbi esetekben:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Adathordozhatóság. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok más adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

16. Az érintett jogainak biztosítása, az érintett kérelmeinek kezelése
Az Adatkezelő az érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Kérésre az Adatkezelő a jelen tájékoztatót az érintett rendelkezésére bocsátja, továbbá a Társaság honlapján is elérhetővé teszi. Az érintett számára elérhető a jelen, részletes tájékoztató is, amelynek tényére és elérhetőségére az Adatkezelő az érintett figyelmét felhívja. Az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja a jelen tájékoztató alapján készített, a legfőbb adatvédelmi szabályokat tartalmazó tájékoztatót.
Az érintett a jogai gyakorlására irányuló kérelmet az 1. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén eljuttathatja az Adatkezelőhez. Az Adatkezelő a kérelmet haladéktalanul megvizsgálja, döntést hoz a kérelem teljesítéséről, és megteszi a szükséges intézkedéseket. Az Adatkezelő a megtett intézkedésekről egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. A tájékoztatás minden esetben tartalmazza az Adatkezelő által megtett intézkedést, vagy az érintett által kért tájékoztatást. Amennyiben az Adatkezelő a kérelem teljesítését elutasítja (nem teszik meg a kérelem teljesítéséhez szükséges intézkedéseket), a tájékoztatás tartalmazza a megtagadás jogalapját, indokait, és az érintett jogorvoslati lehetőségeit.
Az Adatkezelő a kérelem teljesítését nem köti díj fizetéséhez, a költségek megtérítéséhez.
Amennyiben a kérelem benyújtásának körülményei, módja miatt nem bizonyos, hogy a kérelem az érintettől származik, az Adatkezelő kérheti, hogy a kérelmező igazolja jogosultságát, vagy a kérelmet olyan módon terjessze elő, hogy a jogosultság egyértelműen megállapítható legyen.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztatnak a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

17. Jogorvoslat
Az érintett a jogainak sérelme esetén kérheti, hogy az Adatkezelő a jogellenes adatkezelést szüntesse meg, az adatkezelést, az érintett kérelmének elutasítását vizsgálja meg. Az Adatkezelő az érintett ilyen irányú panaszát minden esetben kivizsgálja, és annak eredményéről az érintettet tájékoztatja.
Az érintettek a panaszaikat jelenthetik az 1.1. pontban meghatározott elérhetőségeken.
Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is.
Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. Az Adatkezelő az érintettet kérelemre részletesen tájékoztatja a per elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságról, a perindítás lehetőségéről.